Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Diaprojekcija

LETNI PROGRAM OKOLJU PRIJAZNE ŠOLE

za šolsko leto 2020/2021

 

 

O PROJEKTU OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Program Okolju prijazne šole  je način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in vsakega živega bitja. Je pomemben program, ki ohranja kulturno in nacionalno izročilo v Tržiču.

Naša načela okolju prijazne šole so:

  • ohranjamo vrednote, običaje, zapiske, predmete iz preteklosti za prihodnost,
  • raziskujemo, opazujemo, merimo pojave v naravi,
  • vestno in vztrajno nabiramo znanje za razlago teh dogajanj,
  • opozarjamo na nepravilnosti pri gospodarjenju z naravnim okoljem in jih po svojih močeh odpravljamo,
  • skrbimo za urejenost šolskega in domačega okolja,
  • skrbimo za svoje zdravje in zdravje soljudi,
  • prizadevamo si za uresničevanje človekovih pravic,
  • cenimo mir, v katerem živimo,
  • spoštujemo vse ljudi,
  • spoštujemo drugačnost.

Naša načela so sestavni del vseh dejavnosti šole.

Vključujejo pouk, interesne dejavnosti in druge aktivnosti v šoli in izven nje. Za njihovo uresničevanje smo odgovorni vsi delavci šole in učenci.

Aktivnosti v okviru tega projekta usklajuje in načrtuje SVET OKOLJU PRIJAZNE ŠOLE,

Člani Okolju prijazne šole v šolskem letu 2020/2021 so:

Koordinatorici projekta: Asja Štucin, Petra Soklič
Predstavniki razredne stopnje: Natalija Žnidaršič, Katja Markelj
Predstavniki predmetne stopnje: Romana Janc, Marko Aleš, Darja Zupan, Romana Turk, Romana Kramar,
Predstavnici podružničnih šol: Janja Meglič, Helena Ahačič

V programskem svetu so zastopana s svojimi predstavniki predmetna področja in obe podružnični šoli (Lom in Podljubelj). Naloga sveta je, da pripravi program in spremlja izvajanje le-tega (sprotna in končna evalvacija).

 

 

 

LETNI PROGRAM PROJEKTA OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Dejavnost Cilji Vsebina Ciljna skupina Čas Predvideni rezultati dela
VODEN TEMATSKI SKLOP

IZVEDBA DNEVA ZEMLJE

 

Osrednja tema:

ZEMLJA JE NAŠ PLANET, ZEMLJA JE VES NAŠ SVET – gibanje

Učenci:

·         se seznanijo z različnimi vidiki pojma gibanje.

·         spoznavajo, opazujejo in raziskujejo gibanje ljudi, živali, rastlin, predmetov, snovi.

·         spoznavajo in raziskujejo pomen gibanja za svoje življenje in zdravje.

·         spoznavajo gibanja različnih snovi (semena, virusi, informacije,…) in se zavedajo, kako lahko to vpliva na njihovo življenje.

·         opazujejo hitrosti in načine različnih gibanj (v vesolju, v prometu, v naravi,…)

Dan bo potekal v obliki pohodov v bližnjo okolico šole in terenskega dela.

 

Aktivnosti organizirajo učitelji po aktivih.

 

Ravnatelj STANE GRUM,

Koordinatorici: A. Štucin, Petra Soklič

Izvajalci so vsi delavci šole.

Dejavnost je namenjena vsem osnovnošolcem.

 

 23. april 2021

 

F  predstavitveni film

F  članek v lokalnem časopisu

DRUGE DEJAVNOSTI, ki jih nameravamo izvesti v letošnjem šolskem letu.

 

ZBIRANJE IZRABLJENIH TONERJEV, KARTUŠ TER TRAKOV.

Seznanjanje učencev ter njihove okolice z manj znanimi, a za recikliranje pomembnimi izdelki s katerimi se srečujejo skoraj vsak dan. Na šoli bomo uredili mesto, kakor bomo postavili namenski zabojnik in skrbeli za pravočasen odvoz. SERGEJA OSREDKAR – vodja dejavnosti Vse leto.

 

Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu

 

 

ZBIRANJE PAPIRJA

Seznanjanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov za naše okolje.

 

 

Denar bomo namenili Šolskemu skladu.

 

ASJA ŠTUCIN,           PETRA SOKLIČ- vodji dejavnosti

Starši

Zunanji sodelavci

Papir je mogoče vsako sredo med 9.00 in 16.00 pripeljati na deponijo Komac.

Na POŠ Lom pod Storžičem in POŠ Podljubelj bodo zbirali papir večkrat letno s pomočjo zabojnika, ki bo postavljen pred šolo.

Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu.

Nagrada za največ zbranega papirja se podeli prvim trem najboljšim razredom v višini 1. mesto 60 €, 2. mesto 50 €, 3. mesto 40 €.

VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VSEBIN NA RAZREDNE URE Sprotno seznanjanje učencev s problemi v okolju. Razredniki na razrednih urah obravnavajo različne okoljske vsebine. Učitelji pripravijo predloge dejavnosti, ki se bodo izvajale na razrednih urah. Vse leto Učenci so seznanjeni z okoljsko problematiko domačega kraja.

 

 

 

NI NAM VSEENO

 

 

Seznanjanje učencev o ozaveščenosti naših občanov. Lovimo okolju prijazna dejanja na šoli in v njeni okolici

Vsi učenci, starši in delavci šole;

Koordinatorici

SERGEJA OSREDKAR,

DARJA ZUPAN

 

 

 

Vse leto.

 

Izdelke bomo razstavili.
Opozarjanje in ozaveščaje o pomenu pozitivnih medsebojnih odnosih in  okoljskih črnih točkah. Spremljamo  ljudem in okolju neprijazne odnose.

Vsi učenci, starši in delavci šole.

 

Nabiralnik

pred pisarno svetovalnih delavk je nabiralnik, kamor lahko učenci oddajo sporočilo.

 

Dostopnost